Klasycyzm w literaturze młodej polski

Pobierz

Szczególna popularność utworów Mickiewicza i Słowackiego.. Wzorców szukali w antyku - u Sofoklesa, Eurypidesa, Arystotelesa i Horacego, a także u twórców renesansowych, którzy lubili przecież ład antyczny.. O ile data początkowa tej epoki raczej nie budzi wątpliwości - jest to data upadku powstania styczniowego, a co za tym idzie ideałów romantyzmu - to data końcowa wywołuje pewne kontrowersje.. Wiele dzieł, zaliczanych do literatury pozytywizmu .. Lecz określenie to mimo najszerszego znaczenia nie było jedynym stosowanym dla określenia tej epoki.. Tablica upamiętniająca powstanie grupy Skamander, najbardziej liczącego się ugrupowania poetyckiego w dwudziestoleciu międzywojennym.Oto epoki literackie w Polsce i Europie wraz z ramami czasowym: Antyk: IX wiek p.n.e - IV - VI wiek n.e. Żeromski był najwybitniejszym pisarzem tego okresu.. Renesans (odrodzenie): XV/XVI wiek do końca XVI wieku.. Szkice o nowej poezji, Bydgoszcz 1999.. W utworach Żeromskiego występuje posunięty aż do okrucieństwa naturalizm.. 2, Kraków 1994.. Spis Treści [ pokaż] 1 Ramy czasowe.. Tłumacz "Boskiej komedii" Dantego.. Kla­sy­cyzm to prąd li­te­rac­ki, któ­ry naj­sil­niej roz­wi­nął się w epo­ce Oświe­ce­nia.. Te odwołania zaczęły się pojawiać w literaturze po 1900 roku.Przedstaw główne cechy literatury Młodej Polski.. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, wyd..

Wyraża ją ostatni młodopolski tom - Uśmiechy godzin.

poleca 85 % Język polski Leopold Staff jako poeta nie tylko jednego pokolenia.Literatura polska - dwudziestolecie międzywojenne.. Średniowiecze: w Europie od 476 do 1492 roku, w Polsce X-XV wiek.. Nowe nurty charakterystyczne dla sztuki przełomu wieków szybko przeniknęły do literatury.. W prozie Żeromskiego można zaobserwować wszystkie cechy języka i stylu Młodej Polski.. Obok realizmu oraz naturalizmu- kierunków, które rozwinęły sie już w pozytywizmie, w literaturze pojawiały się także impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm.. Inauguracyjna sesja Polskiej Akademii Literatury w 1933 roku z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego.. K. Maliszewski, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy, w: tenże, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy.. Klasycyzm polskiego oświecenia tworzy literaturę zaangażowaną w sprawy kraju, przypisuje poezji cele utylitarne (użytkowe), wraca do ideałów starożytnych.. Konsekwencje odejścia od Boga: marnieje religia, sztuka, poezja, język, zdolność przeżywania i wyrażania uczuć.Okresy literackie - Młoda Polska (modernizm) (tendencje młodopolskie zanikają dopiero w latach 20..

Krytyka mieszczaństwa.Klasycyzm w literaturze - definicja, cechy, przykłady.

Występują również takie nazwy jak "neoromantyzm", "modernizm", "symbolizm".. Artyści Młodej Polski wprowadzili nowe kierunki artystyczne, a także kontynuowali część starych kierunków.. Poczucie schyłku, dekadentyzm, pesymizm.. Ważne wiersze Deszcz jesiennyKlasycyzm zdominował polskie oświecenie - prąd najważniejszy, najbardziej nośny znaczeniowo i zgodny z filozoficzną ideologią epoki.. 2 Geneza Młodej Polski.. W epoce następnej rozwinie się klasycyzm poety i znajdzie odzwierciedlenie w tomach: Wysokie drzewa i Barwa miodu.. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski, Tekstylia..

Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, S. 5: Literatura Młodej Polski (t. 1-4).

Zwrócili się też do antycznych gatunków.. Jednym ze starych kierunków .Nurty poetyckie w poezji Staffa.. Modne są też klasyczne ideały, takie jak: jasność, harmonia,Oda - kolejny tradycyjny gatunek - wykształcony w literaturze greckiej, podejmowany później przez klasycyzm nowożytny (w Polsce b. popularny w oświeceniu), pojawił się również w okresie Młodej Polski, jakkolwiek w nawiązaniu do swej wersji romantycznej.Klasycyzm renesansowy - jest to prąd literacki i kulturowy, który w renesansie polegał m.in. na powrocie do wzorów literatury antycznej i wzorców klasycznego piękna.. );w literaturze (dodatkowo): SECESJA - (z łac. oddzielenie) styl w sztuce modernistycznej i kulturze powstały w Wiedniu, chodziło w nim o odłączenie się młodych twórców od martwej sztuki eklektyzmu (czyli sztuki łączącej różne prądy i tendencje).. Elementy impresjonizmu, symbolizmu - warstwa brzmieniowa słów, oddziaływanie na różne zmysły..

W ten sposób podkreślano nawiązanie do tradycji romantycznej w literaturze i sztuce.

Liczne nawiązania do antycznych twórców: do Horacego w wierszu "Ars poetica" (idea carpe diem), do Terencjusza w utworze "Przedśpiew" (hasło "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce."). Klasyczny gatunek literacki - sonet - "Kowal", "Początek bajki", "Kartoflisko".Klasycyzm w literaturze charakteryzuje się łączeniem piękna i prawdy ze stabilnymi wartościami, którym hołduje rozum, propagowanie harmonii świata, wartości uniwersalnych, estetyzmu, antropocentryzmu, szacunku dla tradycji, intelektualizmu, do ideału jasności, powściągliwości, etyki.W skrócie Literatura Młodej Polski Literatura Młodej Polski czerpała z muzyki - słowo miało być odpowiednikiem dźwięku i oddawać nastrój, emocje, wrażenia.. Zacznij: W Polsce dominował klasycyzm, którego głównym ośrodkiem był dwór Stanisława Augusta Poniatowskiego, sentymentalizm i rokoko odgrywały dużo mniejszą rolę.5.Neoromantyzm - 'nowy romantyzm ', odrodzenie się idei romantycznych (zwłaszcza patriotycznych) - duchowe przeobrażenie narodu.. Tak naprawdę " Młoda Polska " to tylko jedno z określeń tej epoki.. 3 Kierunki artystyczne w okresie Młodej Polski.. R. Nycz, Język modernizmu.Jego założenia, przedstawione szczegółowo w zbiorze Czym jest klasycyzm(1967), budziły w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych żywe zainteresowanie poetów i krytyki.MŁODA POLSKA - ogólna charakterystyka epoki.. O "rocznikach siedemdziesiątych", Kraków 2002.Natomiast styl nacechowany jest poetyckimi metaforami i porównaniami.. Młoda Polska zakładała nie tylko nowatorstwo, ale także sięganie do przeszłości, na co wskazuje jej inna nazwa: neoromantyzm.. W Polsce XVII wiek - połowa XVIII wieku.Non-stop-shows Zatracenie dawnych wartości, zagubienie, poczucie otoczenia przez chaos Bez, (Wygaśnięcie absolutu.). Człowiek współczesny stracił wiarę, Bóg nie jest już mu potrzebny, zapomina się o nim.. Jej istotą było dążenie do stylowej jedności sztuki dzięki łączeniu działań w różnych jej dziedzinach.Klasycyzm - powstał na dworze króla Ludwika XIV, którego poeci zamiast barokowych ozdobności wybrali prostotę, harmonię i elegancję formy.. I tak powstawały parafrazy dzieł antycznych poetów (np. Horacego, bardzo popularnego w tej epoce), chętnie sięgano po gatunki znane z antyku (pieśń, tren itd.. M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja, Kraków 2002.. Choć jego źró­deł po­szu­ki­wać na­le­ży już w XVI-wiecz­nych Wło­szech, prąd ten po­ja­wiał się na prze­strze­ni kil­ku epok, a od­nie­sie­nia do nie .Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko - scharakteryzuj główne kierunki w literaturze i kulturze oświecenia.. Ramy czasowe pozytywizmu w polskiej literaturze, podobnie jak ramy czasowe wielu innych epok literackich są tylko umowne.. 4 Główni .Odwołania do romantyzmu w Młodej Polsce.. - wielu twórcom przyświeca hasło "sztuka dla sztuki" (czysty estetyzm, bez uwikłań etycznych, społecznych itp.) powstają nadal wiersze sylabotoniczne, do głosu dochodzi tonizm, coraz więcej pojawia się wierszy .Ramy czasowe.. 6.Neoklasycyzm - 'nowy klasycyzm ', prąd charakterystyczny dla okresu oświecenia.Główne założenia klasycyzmu: piękno jest jedyne i obiektywne - istnieją ustalone kanony piękna, sztuka ma wyrażać harmonię i zachowywać ład (proporcje, równowaga, statyczność), należy tworzyć według ustalonych reguł (poetyk, podręczników sztuki) i wzorować się na sztuce antycznej (greckiej i rzymskiej), która najlepiej oddawała harmonię natury,Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt