Podstawowa charakterystyka odpadu 19 08 02

Pobierz

Kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania .. 10 Antymon (Sb) 0,06 0,02 11 Selen (Se) 0,1 0,06 12 Cynk (Zn .w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U.. Kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy .. 19 12 05 .. Opracowal Zatwierdziå Energetyka Sp.. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.. 19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne .. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2019; Przetargi na .Kielce, 04.11.2021 r. Oświadczenie.. 4.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553) od kilku dni obowiązuje wymóg przekazywania zarządzającemu składowiskiem "podstawowej charakterystyki odpadu" oraz "testów zgodności" przed umieszczeniem odpadu na .Wyniki przeprowadzonych badaó odpadów wraz z metodykq analiz przedstawione zostaty w Raporcie z badañ nr 18841/LB/2021 z dnia 24.052021 r. , stanowiqcym za\qcznik do Podstawowej charakterystyki odpadów.. Gospodarka Odpadami; Analizy; Rejestr Działalności Regulowanej; Obrót nieruchomościami i współpraca z inwestorami .. z o.o. Laboratorium Środowiskowe z siedzibą w Pszczynie; ul. Cieszyńska 52A; 43-200 Pszczyna, na podstawie umowy nr 3/ZWiK/2019 z dnia 15.01.2019 r.Podstawowa charakterystyka odpadów wg ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn..

do Podstawowej charakterystyki odpadu.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:dla odpadów o kodach: 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99 (niespełniających wymagań dla stabilizatu na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach), 19 06 04, 19 06 06, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 09: parametr: dopuszczalne graniczne wartości: DOC - 800 mg/kg suchej masy TDS - 60 000 mg/kg suchej masy19 02 06 .. 2015, poz. 1277) w odniesieniu do odpadów o kodzie 19 08 01 - skratki.. , są to kody: 10 11 03, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02, 17 05 04, 19 12 05 .3 grudnia 2021 (aktualizacja) Katalog odpadów obowiązujący w 2022 roku.. Test wymywania przeprowadzono przy stosunku cieczy do fazy stałej.. kod odpadu 19 08 01 (skratki) oraz 19 08 02 (zawartość piaskowników)II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW O KODACH ODPADÓW 19 08 02, 19 08 01, 19 09 02, 20 03 06 WYTWORZONYCH W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWICZU W 2013 ROKU.. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej wątpliwościami, na wniosek Pana Prezydenta Kielc, Bogdana Wenty reprezentującego jedynego udziałowca spółki, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Promniku podjęło decyzję o zbyciu pojazdu Volvo XC60 za pośrednictwem wyspecjalizowanej sieci w sprzedaży samochodów tego producenta.KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (Dz.U..

Rodzaj zamówienia: usługiwytworzenie 150 Mg odpadu o kodzie 19 09 02 w 2013 roku.

Mieisce pobrania.. 19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji .. w tym recyk/imgž-J za!aczeniu) Wytwarzajqcy odpady 19 08 02 nie ma moŽliwošci ich odzysku.Wyniki badań odpadu o kodzie: (19 08 01) wraz z metodyką analiz przedstawione zostały w Sprawozdaniu z badań nr 245959/21/GDY dnia 13.05.2021 r. stanowiącym załącznik PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADU O KODZIE 19 08 02 PCH/00029/02/2019 (NUMER SYSTEMOWY ZLECENIA: )j) podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności: Raz w roku lub częściej w przypadku zmian w procesie produkcji w szczególnościPODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADU O KODZIE 19 08 01 PCH/00028/02/2019 (NUMER SYSTEMOWY ZLECENIA: ) Podstawowa charakterystyka odpadu została sporządzona przez SGS Polska Sp.. Nr reiestrowv umowy: Nr BOEŠ.. II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW O KODACH 19 08 01, 19 08 02 i 19 08 05.. 19 02 10Postępowanie: ZP/18/2021/S Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwienie (zagospodarowanie) odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.. Szkło .. do Podstawowej charakterystyki odpadu.. Przy wyborze metody odzysku lub unieszkodliwienia należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z podstawowej charakterystyki odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02..

Podstawowa charakterystyka oraz testy zgodności są przechowywane przez zarządzającego składowiskiem do czasu ...

Miejsce składowania odpadu o kodzie 19 08 01 oraz sposób i terminy odbioru odpadu:Ustawa o odpadach,odpady,Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,Dz.U.2021.0.779 t.j.PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW 19 08 13* Szlamy zawierajqce substancje niebezpieczne z innego niž biologiczne oczyszczania Scieków Zleceniodawca.. 5 testom zgodności NIE poddaje się odpadów, o których mowa w art. 110 ust.. 19 02 08*Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 02, 19 08 01, 19 09 02, 20 03 06 które zostaną wytworzone w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w 2013 roku.. 19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne .. 10 l/kg.Podstawowa charakterystyka dla odpadów wytwarzanych regularnie zawiera informacje, o których mowa w § 3, oraz wskazanie: .. Wydzial W4 Legnica OBiKŠ 05/1457/2018/LBO 130 .Gospodarka Odpadami .. Nr 112, poz. 1206, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, na podstawie art. 4 ust.. 5, czyli odpadów: - obojętnych określontch w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do dkładowania na składowiskach z dnia 16 lipca 2015r.. CPVumieszczeniem odpadów na składowisku odpadów.. Zakres badań oraz kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia..

Wyboru kodu odpadu należy zawsze dokonać według poniższego schematu.Załadunek odpadów w obydwu częściach zamówienia będzie leżeć w gestii Wykonawcy.

1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietniaII.1) OPIS.. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2021; Przetargi na dzierżawę gruntów 2021; Przetargi na najem lokali 2021; Archiwum ogłoszeń .. z 0.0. ul. M. Sklodowskiej-Curie 58 59-301 LUBIN Osadnik 5. zm.) oraz rozporządzania Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277) 1.Wyniki badań odpadu o kodzie: (19 08 02) wraz z metodyką analiz przedstawione zostały w Raporcie z badań nr 135/LB/2008 z dnia 09.01.2008 stanowiącym .. 5) Szkło .. Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 .. załącznik .. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW .Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05: 19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji: 19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne: 19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne: 19 02 10: Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09: 19 02 11*3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt