Wymień 3 przykłady globalizacji

Pobierz

W globalizmie uniwersalnym wysuwane są trzy hasła: 1) liberalizmu, 2) pluralizmu, 3) tolerancji - omawia je krótko S. Nalaskowski.. 6.Sep 14, 2021Globalizm ten jest też widoczny obecnie w Polsce.. Do negatywnych zaliczamy: - rozpad państw narodowych - przyznawanie kart stałego pobytu, obywatelstwa osobom niezasymilowanym - migracje spowodowane pojawianiem się gett etnicznych - konflikty międzyrasowe i międzyetniczne - napięcie pomiędzy prawami człowieka i obywatelaPaństwa o największym wskaźniku globalizacji : Państwo: 1970 a: Państwo: 1980 a: Państwo: 1990 b: Państwo: 2007 c: Belgia: 68,65: Holandia: 79: Belgia: 85,97: Belgia: 91,96: Kanada: 68,2: Kanada: 78,75: Holandia: 83,41: Austria : 91,6: Luksemburg: 66,73: Szwajcaria: 77,04: Szwecja: 82,66: Szwecja: 89,89: Szwajcaria: 65,4: Belgia: 74,62: Szwajcaria: 81,98: W. Brytania: 89,29: Holandia: 64,67: Austria: 69,7: W. Brytania: 80,36Podaj przykład globalizacji w wymienionych płaszczyznach.. Jego roczne przychody pod koniec XX wieku były większe od PKB Polski Zarówno produkty sieci McDonald's stają się uniwersalne, jak i samo społeczeństwo podlega makdonaldyzacjiGlobalizacja ma zarówno negatywne jak i pozytywne strony.. 6.Integracja Międzynarodowa współzależność Ścisły związek z nauką, postępem technicznym i organizacyjnym Szybki przepływ informacji i towarów W wyniku procesu globalizacji politycznej powstały takie organizacje międzynarodowe jak: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Światowa Organizacja Handlu.Globalizacja przebiega na wielu płaszczyznach: - gospodarczej - technologicznej - społeczno-kulturowej - politycznej - ekologicznej Skutki pozytywne Skurki negatywne Skurki pozytywne Transfer nowoczesnych technologi z krajów wysoko rozwiniętych do krajów rozwijających się Szybszy przepływ informacji i wiedzy (media, internet, telefon)Sep 15, 2021Dec 15, 2021W wyniku globalizacji rządy tracą stopniowo wpływ na takie dziedziny, jak ochrona praw człowieka, bezpieczeństwo, gospodarka, polityka socjalna..

Aspekty globalizacji: a.

Chów i hodowla ryb oraz innych organizmów wodnych (także roślin)Współcześnie procesy globalizacyjne; 3.. Dlatego kraje, w których takich osób brak, mają znikome szanse na pokonanie opóźnień w rozwoju gospodarczym.. Wymiar kulturowy, f. Wymiar demograficzny; 4.. Wypisz wymienione poniżej funkcje lasów we właściwe miejsca tabeli Answer.. To prawda, ale może to powodować problemy z istniejącą siłą roboczą i presję na obniżanie płac.. Globalizacja jest więc nośnikiem amerykanizacji.. Pracownicy mogą przenosić się z kraju do kraju, aby sprzedawać swoje umiejętności.. Podsumowanie.Jest wreszcie trzeci rodzaj globalizacji obejmujący swym zasięgiem różnego rodzaju formy życia społecznego, takie jak międzynarodowe organizacje pozarządowe, różnego rodzaju ruchy czy sekty.. Hodowla i chów organizmów żywych w środowisku morskim 4.. Amerykańskie produkty (muzyka, filmy) i styl życia stają .Apr 21, 2022Wymień dwa przykłady globalizacji More Questions From This User See All.. Dominujący dział gospodarki w krajach ubogich.. Wymiar informacyjny, d.. Najważniejsze decyzje w tych sprawach zapadają w organizacjach ponadnarodowych.. Jeszcze pod koniec XIX wieku rejs żaglowcem z Wielkiej Brytanii do Australii trwał 2-3 miesiące, a przekazanie informacji przewodowym telegrafem kilka godzin.Wyróżnić można cztery główne wymiary globalizacji: techniczny, gospodarczy, społeczno-kulturowy i polityczny..

Negatywne skutki globalizacji; 6.

Podaj po trzy przykłady.. Bardzo pilnie proszę o rozwiązanie Answer.. Wymiar ekologiczny, e.. Skrót nazwy nieuleczalnej choroby zakaźnej dziesiątkującej ludność krajów afrykańskich.. Kultura rozprzestrzenia się także bez ograniczania się do granic politycznych.. Wśród negatywnych skutków globalizacji w aspekcie ekonomicznym wymienia się również kryzysy walutowe i .3 Indie 10,4% 3 Stany Zjednoczone 47 283 4 Chiny 10,3% 4 Hongkong 45 736 5 Argentyna 9,2% 5 Szwajcaria 41 663 6 Turcja 8,2% 6 Holandia 40 764 7 Tajlandia 7,8% 7 Australia 39 699 8 Brazylia 7,5% 8 Austria 39 634 9 Filipiny 7,3% 9 Kanada 39 057 10 Hongkong 6,8% 10 Irlandia 38 549 11 Indonezja 6,1% 11 Szwecja 38 031Amerykanizacja a globalizacja: w wyniku globalizacji, czyli intensyfikacji wymiany kulturowej, społecznej i handlowej w skali globalnej, amerykańskie wzorce kulturowe o wiele łatwiej rozprzestrzeniają się na inne społeczeństwa..

Pozytywne skutki globalizacji; 5.

Liberalizm to podmiotowa niezależność jednostki od wszelkich form bytowania wspólnotowego oraz wszelkiej etyki i moralności o zasięgu społecznym.Globalizacja jest to proces występujący w gospodarce światowej charakteryzujący się przede wszystkim nasileniem się mobilizacji i przepływu dóbr, kapitałów i siły roboczej w skali ogólnoświatowej, rozwój transportu, komunikacji, telekomunikacji oraz szybki przepływ informacji w mediach.. a) technologiczna: b) gospodarcza: c) społeczno-kulturowa: d) polityczna: .. Jej rozwój świadczyć ma o fakcie nie odnajdywania się dużej części społeczeństw w tradycyjnych strukturach symbolizowanych przez państwo, naród czy kościół.1) terroryzm i wspólna walka z zagrożeniem jakie stwarza 2) międzynarodowa i wspólna pomoc ofiarom katalkizmow 3) ONZ i jej działalnośćWiększość ludzi postrzega szybkie podróże, masową komunikację i szybkie rozpowszechnianie informacji przez Internet jako korzyści z globalizacji..

Podaj po trzy przykłady.

Wypisz nazwy czterech przykładowych zawodów szczególnie istotnych dla rozwoju procesów globalizacji i uzasadnij swój wybór.Sep 4, 2020Wszelkie działania związane z gospodarczym wykorzystaniem organizmów wodnych 3.. W Afryce dotkniętych jest nim ponad 30% ludności.. Imię zakonnicy prowadzącej akcje charytatywne w Kalkucie.. Wymiar gospodarczy Logo Mitsubishi.. Przykład 1 - Globalizacja kultury .. - Odrabiamy.pl Geografia - liceum Z jakimi przejawami globalizacji spotykasz się w życiu codziennym na płaszczyźnie gospodarczej, kulturowej i w transporcie.. Wymiar gospodarczy, b. Wymiar polityczny, c.. Samozwańczy cesarz jednego z afrykańskich państw..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt