Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty nauczyciel świetlicy

Pobierz

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.. 2 pkt.. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w .Proponujemy Państwu wygodne i bezpłatne instrumenty dla publikacji i .9.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. o 15.09.2009.- 17.09.2009. uczestniczyłem w szkoleniu organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu "Rozwój i awans zawodowy nauczycieli stażysty"( załącznik 4) o 01.10.2010.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnegoSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. pedagoga szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym.. WSTĘP.. Jestem pedagogiem szkolnym w Szkole .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku 2008/2009 (nauczyciel przyrody i wychowawca świetlicy) Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. 3 pkt.. § 6 ust.2 pkt 1SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - NAZWA SZKOŁY - STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU CZAS TRWANIA STAŻU Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam … w …., który trwał w tej placówce do ….Dec 1, 2021Jun 2, 2022Sprawozdanie z realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarach poszczególnych wymagań..

Joanna Lewandowska- nauczyciel świetlicy- opiekun.

Białystok Sprawozdanie półroczne z awansu na nauczyciela dyplomowanegoKolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. 3 Rozporządzenia Malwina Kwiatkowska.. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ.. Opiekun stażu, dyrektor.. §7 ust.. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) wraz z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.Aug 24, 2021Realizację planu rozwoju zawodowego ukończyłam 31 maja 2012 roku.. mgr KAMILI DROŻDŻAŁ.. Czerwiec 2015 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.Jun 16, 2020§ 4 ust.5 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.W czasie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego uczestniczyłem w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:.. W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania..

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Termin stażu: 01.09.2008- 31.05.2009.Częściowe sprawozdanie z przebiegu stażu nauczyciela mianowanego Agnieszka Gębuś.. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.. Współpraca z opiekunem stażu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Z dniem 01.09.2009 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Jun 17, 2022Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Sprzyjało to doskonaleniu moich umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy.. Działając zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz.393) i ustawą z dn. 26.01.1982 r.Czerwiec 2015 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Aug 25, 2021Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.. 7 ust.. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach..

Katarzyna Żegnałek- nauczyciel świetlicy- stażysta.

6 ust.. Stanowisko i miejsce zatrudnienia: wychowawca świetlicy szkolnej w xxx.. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ozorkowie, ul. Cegielniana 25.. • Analiza własnych działań i ocena skuteczności.. 2Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Z dniem 1 września 2019 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty WSTĘP 1 września 2017 r. otrzymałam zatrudnienie w charakterze nauczyciela- wychowawcy świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię: Dominika Nazwisko: Winiarska Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014 Opiekun stażu : mgr Monika MisztalSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaStaż na nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam ..

Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Jun 10, 2022SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. W związku z jego zakończeniem składam Pani Dyrektor mgr Teresie Kalinie sprawozdanie z jego realizacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt